OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO STAŻYSTY W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO - KOREKTA

Termin zakończenia: 2016-02-29 12:00

Ogłoszenie o konkursie  znak sprawy A-1107-1/16

 

               Sąd Rejonowy w Suwałkach   uprzejmie informuje, iż omyłkowo  zostało zamieszczone ogłoszenie  na stronach internetowych naszego sądu o wolnym stanowisku pracy  na stanowisko księgowego w ramach umowy o pracę  w dniu  9.02.2016r. W dniu 10.02.2016r. powyższe ogłoszenie zostanie wycofane ze stron internetowych naszego sądu.

 Prawidłowe ogłoszenie dotyczy  konkursu na  stanowisko stażysty w VII Wydziale Karnym w ramach umowy na zastępstwo. Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.

 Poniżej treść prawidłowego ogłoszenia

Suwałki, dnia 09.02.2016r.

A-1107- 1/16

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

NA STANOWISKO  STAZYSTY  W RAMACH UMOWY NA ZASTĘPSTWO

W SĄDZIE REJONOWYM W SUWAŁKACH

               Dyrektor Sądu Rejonowego w Suwałkach na podstawie art. 3 b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 1241) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu  przeprowadzania  konkursów na  staż  urzędniczy  w  sądzie i prokuraturze (Dz. U. z 2014r. poz. 400 tj.) ogłasza nabór -  w drodze konkursu -  na stanowisko stażysty
 w VII Wydziale Karnym w Sądzie Rejonowym w Suwałkach w ramach umowy na zastępstwo.

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 18 grudnia 1998r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2015 r., poz. 1241)

1.     ma pełną zdolność do czynności prawnych,

2.     posiada nieposzlakowaną opinię,

3.     nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

4.     wobec której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

5.     posiada wykształcenie wyższe I stopnia – preferowane  kierunki administracja, prawo,

6.     posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku stażysty..

7.     odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze – wówczas zatrudnienie nastąpi na stanowisko protokolanta, jeżeli nie posiada odbytego stażu na stanowisko stażysty.

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku stażysty należeć będzie w szczególności:

1.      Rozpisywanie terminów rozpraw, posiedzeń – w wyznaczonych przez Przewodniczącą VII Wydziału Karnego oraz protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach jeżeli zachodzi taka potrzeba (absencja protokolantów).

2.       Wysyłanie orzeczeń zapadłych na posiedzeniach niejawnych, odpisów wyroków oraz zarządzeń.

3.      Przygotowywanie akta i wysyłanie do Czytelni akt Sądu Rejonowego oraz innym instytucjom.

4.      Wykonywanie dekretacji Sędziów orzekających w VII Wydziale Karnym

5.      Przekazywanie akta do archiwum

6.      Wysyłanie orzeczeń zapadłych na posiedzeniach niejawnych.

7.      Wprowadzanie spraw do systemu informatycznego SAWA.

8.      Rozkładanie korespondencji wpływającej do Wydziału.  

9.      Wykonywanie innych czynności zleconych przez Kierownika Wydziału oraz przełożonych.

 

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem stażysty:

1.      umiejętność obsługi komputera, w tym biegła umiejętność programu word, excel

2.      ogólna znajomość przepisów ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o finansach publicznych, rozporządzenia ministra sprawiedliwości w sprawie określania stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii w postępowaniu karnym oraz w postępowaniu cywilnym, rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

3.      wysoki poziom kultury osobistej.

 

Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem księgowego - stażysty:

1.     mile widziana znajomość  programów  SAWA

2.     umiejętność pracy w zespole,

3.     umiejętność samokształcenia,

4.     umiejętność pracy pod presją czasu,

5.     odporność na stres,

6.     dyspozycyjność,

7.     rzetelność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1.      podanie o przyjęcie do pracy i  CV,

2.      kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,

4.      oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na stanowisku - stażysty w Sądzie Rejonowym w Suwałkach,

5.      kserokopie dokumentów lub oświadczenie kandydata potwierdzające znajomość obsługi komputera,

6.      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

7.      oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

8.      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

9.      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 t.j. z późn. zm.)

Kandydaci zostaną poddani 3-etapowemu konkursowi:

I etap – ocena formalna dokumentów złożonych przez kandydatów,

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności,

III etap – rozmowa kwalifikacyjna oceniająca predyspozycje i zdolności ogólne kandydata.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Suwałkach. 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową w zamkniętym opakowaniu (np. kopercie) z podaniem oznaczenia konkursu do dnia 12 lutego 2015r. godz. 12,00 w siedzibie Sądu Rejonowego w Suwałkach przy ul. Waryńskiego 45  3 w Oddziale Administracyjnym pokój nr 12 (w przypadku zgłoszeń nadesłanych pocztą liczy się data wpływu do sądu).

 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Lista osób zakwalifikowanych do II etapu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.suwalki.sr.gov.pl (w zakładce Oferty pracy) oraz na tablicy informacyjnej Sądu.

Etap II i III Konkursu odbędzie się w gmachu Sądu Rejonowego w Suwałkach.

 

Inne informacje:

Kandydaci dopuszczeni do konkursu zostaną powiadomieni o terminie i miejscu egzaminu poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej Sądu, jak również telefonicznie w przypadku udostępnienia numeru telefonu.

Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem można uzyskać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Suwałkach  pod numerem telefonu:87 563 12 90.

Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

                                                                                 

                                                                                                                Dyrektor Sądu Rejonowego                       

                                                                                                                            Alicja Maria Wierzbicka

                                                                                                                         / właściwy podpis na oryginale /

 

 

              

Szukaj
.